"Teknolo­gier inden­for dig­i­talis­er­ing, automa­tis­er­ing, virtual/augmented real­ity og inter­net of things sniger sig grad­vist ind på alle dele af værdikæ­den i ejen­doms– og bygge­branchen," skriver Frederik Ploug Søgaard, Head of Business Development i Keystones. Foto: GettyImages.

Property tech boomer: Her er 12 danske proptech-startups, du bør kende

Blog: Teknologi til bygge– og ejen­domssek­toren (proptech) blom­strer på ver­den­s­plan. Tren­den har endnu ikke man­i­festeret sig i Dan­mark, hvor flere star­tups kæm­per med en kon­ser­v­a­tiv og konkursramt sek­tor. Her er en række eksem­pler på både "dis­trupters” og “enablers”. Hvem har vi overset, spørger Frederik Ploug Søgaard, Head of Business Development i Keystones.

800% vækst i proptech-investeringer 

Glob­alt blev der i 2015 investeret over 11 mia. kr. i proptech fordelt på 190 deals. Det var rekord i forhold til året før med en 50% stign­ing og hele 821% stign­ing siden 2011. I samme peri­ode var antallet af investeringer steget med 378%, ifølge analy­se­huset CBIn­sights.

Dan­mark hal­ter efter

En ny PwC-undersøgelse advarer: “ejen­doms­branchen risik­erer at halte efter den tek­nol­o­giske udvikling”, skriver revi­sionshuset til Ejen­dom­swatch. PwC har sam­tidig lis­tet top 100 europæiske proptech-startups på hjemmes­i­den: PropTechMap.com. Der indgår endnu ingen danske virk­somheder på lis­ten. Alt dette til trods for, at Dan­mark i manges øjne opfandt realkred­it­sys­temet, har dig­i­tal tinglysning og skat­te­fa­voris­erer ejendomsbranchen.

Konkurs­bølge trods højkonjunktur

Et nyt studie fra Århus Uni­ver­sitet viser, at 66% af arbe­jd­sti­den på en bygge­plads går med ting, der ikke bidrager til selve byggear­be­jdet. Sam­tidig viser sen­este tal fra Dan­marks Sta­tis­tik, at sek­toren er ramt af en konkurs­bølge, som skyldes hård konkur­rence ifølge Dansk Byg­geri.

Der er tal­rige målinger der ligeledes viser, at tager man som entre­prenør fat i, hvor­dan man koordinerer og kom­mu­nikerer i sit bygge­pro­jekt, øger man alles adgang til infor­ma­tion og kry­drer det med enkle dig­i­tale værk­tø­jer, så er der i Dan­mark målt 10%-15% effek­tivitets­forbedringer på et pro­jekt. Det svarer til 4%-7%  BUNDEN!”, lyder et opråb fra Ulrik Bran­nerCEO for byggeap­pen, GenieBelt.

Hvis man ikke kan tjene penge nu, hvornår kan man så tjene penge som byggevirk­somhed?”, udtaler advokat i insol­ven­sret Nico­lai Dyhr fra Horten Advokat­firma til Børsen.

De første danske proptech-satsninger

I 2017 investerede SEED Cap­i­tal og Pre­Seed Ven­tures sam­men med en række busi­ness angels over 10 mio. kr. i Brick­share — en crowdfunding-platform eller “minibørs” for ejen­dom­sin­vester­ing. Samme år investerede inno­va­tion­s­miljøet Borean 3 mio. kr. i startup-virksomheden RentSafe, som matcher lejere og udle­jere ved hjælp af machine learn­ing. I 2015 rejste GenieBelt ca. 5 mio. kr. til dig­i­talis­er­ing af bygge­pro­jek­ter. Teknolo­gier inden­for dig­i­talis­er­ing, automa­tis­er­ing, virtual/augmented real­ity og inter­net of things sniger sig grad­vist ind på alle dele af værdikæ­den i ejen­doms– og bygge­branchen. Dog i sit eget tempo.

Et hub for dansk proptech?

Søger man i Ejen­doms­forenin­gen Dan­marks nyhed­sarkiver og analyser, så optræder hverken “prop­erty tech” eller “proptech”. Det vil måske ændre sig efter at Jan­nick Nytoft, tidligere direk­tør for ven­turekap­i­tal­forenin­gen (DVCA), er tiltrådt som ny spyd­spids. Set i lyset af de sen­este ten­denser kan Ejen­doms­foren­ing Dan­mark med fordel gøre for proptech, hvad Finan­srådet (ved Jør­gen Hor­witz, medlem af Key­stones) har gjort for Fin­tech med fød­slen af Copen­hagen Fin­tech og Fin­tech Lab. Dette miljø er på få måneder blevet et nordisk fyrtårn for finan­siel teknologi. Også inden­for robot­te­knologi er Dan­mark på forkant med Odense som ny nordisk frontløber. Så hvor­for har Dan­mark ikke også et hub for proptech?

“Generelt set skyldes dette, at ejen­doms­branchen er mere ana­log end finans­branchen. Ejen­doms­branchen hal­ter 5–7 år bagefter bankerne i erk­endelsen af, hvor­dan teknologi kan ændre værdikæder radikalt såsom Über, Airbnb mm. har gjort. Banker/forsikringsselskaberne arbe­jder på egne star­tups og cor­po­rate ven­ture backed virk­somheder, mens vi ikke ser samme ten­dens i ejen­doms­branchen trods bug­nende pengekasser”, udtaler Junaid Ahmad, stifter af Brick­share til Key­stones, som virk­somhe­den gæst­ede i foråret 2018.

Spørger du en poli­tiker hvad “proptech” er, så vil de nok stadig rynke lidt på øjen­brynene. Fokus er fort­sat ret­tet mod reg­u­ler­ing f.eks. af proptech-giganter som AirBnB.

Det er dyrt at bygge proptech i Dan­mark bl.a. pga. kom­pliceret lejelov, som resul­terer i dyre compliance-krav, som nærmest bety­der, man skal være proptech og fin­tech på samme tid — bare spørg Brick­share. Vi skal til at igen­nem noget lig­nende”, udtaler Nadim Stub, stifter af RentSafe, til Key­stones. De præsen­terede deres case for netvær­ket i vin­teren 2017.

Buzz­word eller ny videnskab?

Ifølge Oxford-professoren, Andrew Baum, som er ophavsmand til et af de første og mest anderk­endte studier af proptech kan begre­bet defineres således:

“It gen­er­ally refers to a group of star­tups try­ing to tar­get every seg­ment of the prop­erty chain attempt­ing to dis­rupt and improve how the cur­rent mar­ket play­ers (devel­op­ers, buy­ers, sell­ers, ren­tors, investors, and real estate pro­fes­sion­als) design, con­struct, mar­ket, dis­cover, trans­act and oper­ate real estate”. (Læs studiet her: “PropTech 3.0: The future of real estate”.)

I mange henseener er proptech gam­mel vin på nye flasker. Men begre­bet er kom­met for at blive. Det viser strøm­men af proptech-konferencer, –messer, –klyn­ger, –hubs og –netværk, der for­længst har taget fart i udlandet.

12 danske proptech startups

Wel­come Bob: Selskabet sørger for sikker og let adgang til lej­lighed­sop­gan­gen eller kon­toret for eksem­pelvis gæster fra AirBnB eller bude fra Nemlig.com, Aarstiderne mm. Dette gøres ved hjælp af en tablet-dørtelefon ved gad­edøren samt en smartphone-app til IOS og Android.

JUST-SOLD: Skaber fremti­dens boligsalg ved at koble flere ejen­domsmæ­glere på den samme bolig. Sæl­ger får dermed mulighe­den for at sælge sin bolig hur­tigere og via et større kundekartotek.

RentSafe: En slags Trust­pi­lot eller LinkedIn for boligle­jere. Via RentSafe bliver lejere ver­i­fi­ceret og får en såkaldt “lejer­score”, så usikker­he­den mindskes og match­ing mellem boligudle­jere og boligsø­gende foregår på en intel­li­gent måde frem­for ad til­fældighed­ernes vej. Farvel til bolighajerne.

Brick­share: Crowd­fund­ing af ejen­domme — en slags børs for ejen­domshan­del. Lige­som man kan investere små beløb i aktier, kan man via Brick­share investere fra 10.000 kr. i ejendomme.

GenieBelt: Alle pro­jek­ter omkring byg­geri sam­let på én software-platform. Sys­temet kan kom­mu­nikere direkte mellem bygge­plad­sen og kontoret.

Min­uba: Sags- og ordrestyring til håndværkere.

Dalux: Bygge-app der gør store 3D-modeller tilgæn­gelige og lette at bruge på byggepladsen.

Byggeprojekt.dk: Udvekls­ing af bygge­in­for­ma­tioner og doku­men­ta­tion lige fra pro­jek­ter­ings­for­løb til aflevering.

Stu­dioDNA: Stu­dioDNA dig­i­talis­erer bygn­ingsarkiver. I stedet for at have bygn­ingsarkivet (teg­ninger, man­ualer, kon­trak­ter, bud­get­ter mm) spredt fysisk kan man have det hele med sig i lom­men på en app.

Flexya: Et sam­let værk­tøj til ejen­domsmæ­glere til behan­dling af boligsager.

Eko­fo­lio: Plat­form til invester­ing i skove­jen­domme ved brug af blockchain-teknologi.

MatchOf­fice: Udle­jn­ing af kon­torer og lokaler rundt omkring i hele ver­den fra én hjemmeside.

Denne blog er også bragt på Keystones.dk.