Anders Christian Andersen, EIFO

Ja, for meget gæld er gift, men startups har stor fordel af afmålte lån

Gregers Kronborg fra DanBan har set sig sur på EIFOs lånefinansiering til startups og scaleups. Han skyder på Covid19- og BA-matching-ordningerne og ønsker sig, at lån erstattes af egenkapitalinvesteringer. Imidlertid er der her et par misforståelser: EIFO investerer allerede for egenkapitalandele og yder konvertible lån til tidlige virksomheder, men ikke mindst er afmålt lånefinansiering et både efterspurgt og succesfuldt instrument, bl.a. fordi det ikke udvander ejerandelen.

Der findes tidlige virksomheder, der i dag har problemer med for høj gældsætning. Det er virksomheder, der har optaget for store lån og ikke har indfriet deres egne forventninger til vækst – måske især virksomheder, der har benyttet sig af Covid19-lån.

Det er dem, som Business Angel og investor Gregers Kronborg tager udgangspunkt i, når han kritiserer EIFOs og statens lånefinansieringsløsninger til tidlige virksomheder og foreslår, at staten i stedet skal komme med egenkapital for ejerandele.

Men når Gregers Kronborg skyder på lånefinansiering som helhed – og udtrykker, at den eneste kapital, de tidlige virksomheder har til rådighed fra staten, er lån, så tager han fejl.

 

EIFO er mere end gæld

For det første er det heldigvis de færreste, der har det problem, han søger en løsning på. For de fleste er lånefinansiering en god løsning, da det netop ikke udvander founders ejerandel. For det andet har EIFO andet end gæld på hylderne. Vi har faktisk en bred palet af kapitalmuligheder fra egenkapital, konvertible lån og gæld.

Egenkapital og konvertible lån til tidlige virksomheder bruger vi i op til 50 procent af finansieringerne i BA-matchfinansieringsordningen. De andre ca. 50 procent af finansieringerne i ordningen bruger vi til forholdsvist små lån til startup-segmentet, som ikke umiddelbart er på venturesporet. Lånene er forholdsvist små, tålmodige med op til tre års rente og med afdragsfrihed. Ordningen har indtil videre ikke givet mange tab i forhold til risikoen, da gældgearingen er meget lav.

Det gennemsnitlige Business Angel-lån er i dag ca. 1 mio. kr. pr. virksomhed. De fleste har valgt en meget moderat gældsætning, og det vi kan se, er, at vi har en løftestangseffekt på over tre. Med andre ord tilføres tre kroner egenkapital for hver krone gæld. Det virker.

Det handler ganske enkelt om, at den lånefinansiering, der ydes, er afmålt. Og lige netop det er jo også kernen i Gregers Kronborgs kritik. Gælden i de virksomheder, han advokerer for, er blevet for stor, men som vi ser det, gælder det kun i tilfælde med Covid19-lån, der er en særlig problemstilling.

Det er på Covid19-lånene, at konkursraten ligger betydeligt højere, fordi gearingen med 1:3 var for voldsom.

Hvis virksomhederne kommer i vanskeligheder med for meget gæld i vores matchfinansieringsordning, har EIFO stadigvæk muligheden for en konvertering af gæld til egenkapital, hvis det giver mening for alle parter i situationen.

Men det hele bliver rodet lidt sammen her, så lad os skille tingene ad. Tidlig fase og Covid-19 har to forskellige formål og udfordringer. Der er også en ganske betragtelig forskel i volumen og antal på de to initiativer.

 

Tidlig Fase

EIFO (dengang Vækstfonden) introducerede en række kapitalinitiativer i forbindelse med en ændret erhvervsstøtteordning gældende fra 2019. Risikovillig statslig kapital skulle fremover hentes hos Vækstfonden og ikke hos de fire innovationsmiljøer.

Initiativerne spænder over en række låne- og egenkapitalinitiativer, såvel direkte (Startlån og konvertibelt lån Early Engagement) og indirekte initiativer via samarbejdspartnere og forvaltere (BA Matchinglån i samarbejde med Business Angels og en øget investeringsaktivitet i tidlige venturefonde).

Nu fem år senere skal man nok være forsigtig med en endelig status, men erfaringerne hidtil er ganske fine. Porteføljen af virksomheder har det godt, vi er kommet bredt ud og i både geografien og på brancher. Forsigtigheden i konklusionen skyldes, at vi ikke har været gennem en hel cyklus, den aktuelle markedssituation, højere rente mv.

Lånefinansieringerne under initiativerne er afmålte i størrelse, afviklingen er tålmodig, en del af betalingen er i form af en bonusbetaling, som kun betales af de mest succesfulde cases. Der er godt styr på risikoen, er vores vurdering.

Det er også vigtigt at pointere, at vores lånekapital kun kommer samtidig med indskud af egenkapital. Så en virksomhed, der skal bruge 2 mio. kr., kan låne 1 mio. kr., og resten skal komme som egenkapital.

Lånefinansiering til startup er efterspurgt som en del af deres kapitalberedskab. Lån mindsker udvanding og øger afkastet på egenkapitalen, det er enklere og hurtigere end at være en del af ejerskabet. Bagsiden er naturligvis rentebetaling og tilbagebetaling af lån, af den årsag er lånemaksimum afmålt, og der er en forsigtighed i udvælgelse af dem, som kan trække f.eks. BA-matchlån, som der også er i de fonde, vi investerer i.

Derudover har EIFO faktisk investeret over 1 mia. kr. i egenkapital i 2023. Lånefinansiering til tidlige virksomheder ligger på et mindre niveau.

Måske det her også er passende at indskyde, når nu Gregers Kronborg kritiserer staten, at Innovationsfonden har en betydelig kapitaltilførsel i form af grants.

 

Covid19-lån var overgearede

En del af statens støttepakker, som skulle modvirke påvirkningen fra corona-pandemien, var Covid19-lån.

C19 betød højere gearing, lavere rente, og fire forskellige låneinitiativer skulle give mange virksomheder adgang til denne finansiering/hjælpepakke. I bakspejlet er der ingen tvivl om, at gearingen var for høj – og at nogle virksomheder er i klemme i dag. Det gælder særligt dem, der ikke har nået deres vækstmål og skal rejse yderlige kapital.

EIFO forvalter låneordningen på vegne af staten, og ordningen er underlagt en EU-særlov om statsstøtte, der giver begrænsede muligheder for at ændre på lånevilkår.

Vi har spurgt på muligheder for længere afvikling, gældseftergivelse, konvertering (til nyt lån og/eller egenkapital).

Svaret er, at det ikke er en mulighed at konvertere gæld til egenkapital.

Næsten 4 mia. kr. er udbetalt som Covid19-lån til ca. 900 virksomheder. Det er en kæmpe låneportefølje, og der er også mange rigtig gode historier og virksomheder, der har det godt, har indfriet deres gæld, passer deres afvikling, har rejst kapital mv.

 

Lånefinansiering virker

Som vi ser det, har EIFO en relevant rolle med at lånefinansiere tidlige virksomheder i samarbejde med private investorer. Vi ser, at det virker.

Derfor synes vi, at kritikken er forfejlet, og at lån til startup-kategorien giver god mening. Gælden skal bare ikke være særlig stor. Lånene skal være afmålte. Og det drøfter vi løbende i vores samarbejde med investorerne.


Kritikken fra Gregers Kronborg, som Anders Christian Andersen svarer på, kan du læse her