"Man kan sige, at når det kom­mer til kli­makrisen, så er intet er så skidt, at det ikke er godt for en iværk­sæt­ter," skriver Keystones. Foto:GettyImages.

33 danske klima-iværksættere: “Sådan overlever vi hedebomberne”

Skovbrande. Katas­tro­fe­høst. Oversvøm­melser. Hedeslag. Fly­dende asfaltsveje. Som­meren 2018 top­per lis­ten over glob­ale hedekatas­tro­fer. Kli­maforan­dringer er syn­de­bukken, gen­t­ager forskerne. Sam­tidig arbe­jder klo­dens iværk­sæt­tere mod uret for at komme udfor­dringerne til livs. Også danske iværk­sæt­tere står på spring, skriver Keystones i denne blogpost.

To launch a busi­ness means suc­ces­fully solv­ing prob­lems. Solv­ing prob­lems means lis­ten­ing

– Richard Branson

Blog:

Vi har hørt om klimaprob­le­merne mange gange før, men de kan stadig komme bag på os. Hede­bøl­gen har ikke kun ramt folket, men har også ramt Chris­tians­borg: “Start­skud­det på arbe­jdet bliver en kon­fer­ence, jeg vil afholde i efteråret”, udtaler en sveddrypende Energi– og kli­mamin­is­ter Lars Chris­t­ian Lille­holt (V) om klimaprob­le­merne og de sen­este dys­tre klima-undersøgelser.

Fra kort­sigt­ede løsninger…

Som det gamle ord­sprog lyder, så er intet så skidt, at det ikke er godt for noget. Man kan sige, at når det kom­mer til kli­makrisen, så er intet så skidt, at det ikke er godt for en iværk­sæt­ter. 2018 er blevet reko­rdåret for dansk vinavl, is, ven­ti­la­torer, air­con­di­tions, pul­ver­slukkere, vand, soda­vand, rosévin, øl og para­soller. Der er mange kort­sigt­ede løsninger.

Man kan sige, at når det kom­mer til kli­makrisen, så er intet så skidt, at det ikke er godt for en iværk­sæt­ter.

…til langsigt­ede løsninger

Fort­sæt­ter hede­bøl­gerne kan det måske også gavne de mange nye danske virk­somheder, som er på vej med mere langsigt­ede kli­maløs­ninger. Her er nogle eksempler*:

Pen­sta­ble vil lade dig investere dine pen­sion­s­mi­dler i f.eks. klimaløsninger.

AC-Sun laver air­con­di­tio­nan­læg baseret på vand og sol.

STAC Tech­nol­ogy ned­køler bygninger ved brug af koldt spildevand.

Nordic Fire Fly vil sikre solcelle-drevet belysning i yderområder.

InVen­ti­late gen­bruger ven­ti­la­tion og varme i bygninger.

Nano­Screen reflek­terer lys og varme i vin­duer. 40% el-udgifter i kon­tor­bygninger skyldes aircondition.

MicroShade laver intel­li­gent solaf­skærmn­ing transpar­rent sol­celler i facadeglas.

Heliac laver sol­pan­eler til opvarmn­ing af vand.

FOM Tech­nolo­gies har bygget en printer, der kan printe sol­celler i høj hastighed.

Solar­Sack kan rense 4 liter vand på 4 timer ved hjælp af sollys.

Inno­gie tilby­der æstetiske og bæredygtige soltage.

Sun­therm lader dig lagre energi og varme fra sol og vind i lang tid og tage det i brug, når det behøves. Farvel til oliefyret!

Flood­Frame, Urban WaterEnvi­ron­ment Solu­tions og We Teco har inno­v­a­tive teknolo­gier til at beskytte og fore­bygge mod sky­brud og oversvømmelser.

LinkAiders giver men­nesker i katas­tro­feom­råder uden dækn­ing mulighed for at kom­mu­nikere med hinan­den og omverdenen.

DripView afhjælper vand­spild via live-overvågning i hustanden.

FlowLoop brusep­a­nel lader dig rense og gen­bruge dit badevand.

Eko­fo­lio lader dig investere i skove og træer, så du kan sikre dig, at skovene optager den mængde C02 som de skal.

Tomor­row vil gøre C02-aftrykket i vores daglige beslut­ninger gennemsigtigt.

Pond skaber bio-baserede og bio-nedbrydelige mate­ri­aler til erstat­ning af eks. plast.

MASH Biotech lader dig omsætte skrald til elek­tricitet og bio-brændsel.

Marine Bub­ble Flow har en ny teknologi, der vil ned­sætte tankskibes CO2-udledning med op til 12%. Skibe for­ventes at ville udgøre op til 17% af ver­dens CO2-udledning!

COOL4SEA’s kølean­læg vil gen­bruge og udnytte skibes over­skud­sen­ergi til køling.

SpaceIn­vader reduc­erer lastbil-transport og CO2-udledninger fra last­biler (der udgør ca. 30% af ver­dens CO2-udledning) ved at udnytte last­bil­ernes kapacitet mak­si­malt. SpaceIn­vader kan reduc­ere last­bil­trafik med 20%.

Exi­la­tor renser udstød­nings­gas fra dieselmotorer.

Infuser renser forurenet luft og vand.

Polisens.io er en plat­form til mon­i­torering af luftforurening.

Land­brug udleder ca. 13% af ver­dens C02-udslip. Så hvor­for over­pro­duc­erer vi mad? Your­Local og Too­Good­ToGo sæt­ter en stop­per for de enorme mængder mad, der bliver smidt ud hver dag.

Sen­so­hive og Field­Sense hjælper fremti­dens land­brug med intel­li­gent miljø-overvågning via sen­sorer (IoT), machine learn­ing, satelit­ter og vejrdata.

(* = flere af virk­somhed­erne er støt­tet af danske inno­va­tion­s­miljøer, pri­vat­in­ve­storer, fonde, accelerator-programmer og Keystones)

Hvad mener du?

Tror du, at kli­maud­for­dringerne kan løses med men­neske­lig han­dling eller er det for sent?

Tilby­der oven­stående virk­somheder reelle løs­ninger på kli­maud­for­dringerne? Hvem gør størst forskel?

Kan kli­maud­for­dringerne løses ved hjælp af det frie marked og iværk­sæt­teri eller kræves der radikale top­poli­tiske løsninger?

Denne blogpost er også publiceret på Keystones.dk